Hội nghị Công Đoàn

Dai Hoi CD III 003

Dai Hoi CD III 004

 

Dai Hoi CD III 008

 

Dai Hoi CD III 001

 

Dai Hoi CD III 002

 

                          Ảnh trong quá trình Hội nghị Công Đoàn