Làm việc với bộ trưởng Hà Lan dự án Pum

Công Ty SƠN HOÀNG GIA luôn hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm áp dụng các thiết bị, công nghệ tiến tiến trên thế giới để hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, Chúng tôi cũng thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng tổ chức cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt.