Trao chứng nhận cho các đối tác

Vừa qua trưởng phòng kinh doanh đã thay mặt cho Công ty trao chứng nhận khen thưởng cho các đối tác của công ty.